مطالب

افتخارات

نمونه پروژه نمایش و شخصی سازی محصول

پروژه نمایشگاه موتور با درخواست  محمد علی فرخ مدیر  تیم سه بعد وب از آقای David Catuhe  از مدیران شرکت ماکروسافت و توسعه دهنده ارشد Babylon js  به عنوان یکی از دمو های این تکنولوژی بر روی سایت Babylon js   قرار گرفت همچین دموی دیگیری به نام متبرک حرم امام رضا (ع) در سایت این نرم افزار قرار گرفت.

https://www.babylonjs.com/community/

All rights reserved for the SEBODEWEB